Media

‘ಸಂಘ ಪರಿಚಯ ವರ್ಗ’ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಸ್ವರೂಪ, ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಕಾರ್ಯಪದ್ಧತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವರೂಪ, ಇಂದಿನ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭವ.
ದಿನಾಂಕ: ೦೩/೧೨/೨೦೧೭

Participated in ‘Sangha Parichaya Varga’ a session to understand and appreciate Sangh and its principles, execution, social responsibilities and solution.